Què és EAPIA

La constant transformació de les normes obliga als juristes a estar en un procés de formació permanent, motiu pel qual ens anomenem Estudi.  Identificar aquests canvis no és la nostra única tasca, ja que si volem tutelar degudament els aspectes jurídics de qualsevol materia, necessàriament hem de ser capaços de preveure en quin sentit derivaran les futures regulacions.

La nostra especialitat és l’Assessorament i entenem que això significa la determinació dels aspectes legals que configuren els projectes dels nostres clients. Coneixer les eines jurídiques que l’ordenament jurídic proporciona a la creació garantitza la continuitat de l’artista i li possa a la seva disposició el coneixament necesari per entendre la gestió de les seves obres.

Tradicionalment, la Propietat Intel.lectual e industrial ha tractat de blindar la titularitat dels drets d’Autor. Actualment, aquest és un àmbit jurídic en plena evolució a causa de les constants innovacions que s’introdueixen amb el desenvolupament de les noves tecnologies. Les normatives relatives a aquesta matèria imposen mesures de segurerat per la seva expansió al mercat.

Les noves tecnologies, les comunicacions i el valor creixent de la informació han configurat un nou escenari on poder relacionar-se, crear, informar-se i generar valor afegit a les coses. A part de moltes altres noves possibilitats la xarxa compren noves realitats on el dret estableix instruments per poder compensar tots els interessos en joc. EAPIA procura entendre i explicar als seus clientes com actuar en aquest context legal.

A EAPIA també volem anar més enllà i ofererim un servei d’acompanyament tècnic de tots aquells projectes que l’Autor ens presenti. En fem l’anàlisi jurídic per tal de materialitzar-los respectant la llibertat dels nostres clients, procurant-ne la màxima similitud amb l’idea de base i de la manera més coherent amb l’entorn on conviuran.